Egy titkos féreg fogaihoz ragasztva

A mell intracisztás papilloma - Intracisztás intraductalis papilloma - comfort365.lt

Óh be szép, jaj be szép Ez a szép dagasztó szék. Henrik is együtt énekelt velük. Én láttam, hogy ez ma nem fogja már megírni az iskolai feladványát s mikor még egyszer újrakezték az «Óh be szép» kardalt, odahagytam a műhelyt s fölmentem szobánkba.

Az egy titkos féreg fogaihoz ragasztva kiterítve feküdt Henrik szerencsétlen dolgozati naplója, tele más tintával berótt igazításokkal: megannyi sebhelyeivel bünhödéstermő professzori vizsgáknak; steinberger kúra legújabb feladványnak csak az első sora volt megkezdve. Én hirtelen kiszedegettem számára a szótárból a szükséges szavakat s leírtam egy darabka papirra a lefordítandó feladványt.

Meg kell tudnom, számíthatunk-e az ön erkölcsi beleegyezésére, az ön morális obligójára, hogy úgy mondjam, az ön szellemi szolidaritására. Szóval - számíthatunk? A felelősség az enyém - én rendezek mindent! Higgye el, nem bízhatok meg senkiben, magamnak kell vállalni.

Ő csak egy óra mulva jött vissza a műhelyből s akkor azt sem tudta, mihez kapjon előbb. Nagy volt aztán az öröme, mikor a kész dolgozatot meglátta, diariumába téve; neki le kellett azt másolni. Olyan furcsa mogorvasággal nézett rám s azt mondta, hogy «guter Kerl». Arczáról nem vehettem ki, mit mondott, a «Kerl»-ből itélve, a tegnapi egy titkos féreg fogaihoz ragasztva véltem megújítandónak, a mihez pedig semmi kedvem sem volt ma.

az emberektől az emberekig

Alig volt a lemásolással készen, midőn Fromm táti lépései hangzottak a lépcsőn. Henrik dugta az én írásomat hirtelen a zsebébe s nekivetette magát a kitárt könyvnek, mikor az öreg megállt az ajtó előtt: úgy, a papilloma mikor az benyitott, oly hadarás volt már idebenn, mintha Henrik egy sáskatábort akarna kiexorcisálni a határból: «his atacem!

Úgy láttam, hogy ez a nyájasság nyilatkozata volt tőle.

The Project Gutenberg eBook of Magyar titkok (1. kötet) by Ignácz Nagy

Én megkisértettem az első német szót kiadni a számon, egy «guter morgen»-nel felelve a kérdésre; a mire az öreg nagyon rázta a fejét és nevetett; én meg nem tudtam elgondolni, hogy miért tesz így? E felől azonban nem adott felvilágosítást; e helyett szigorú vallató arczczal fordult Henrik felé. Quid ergo? Quid scis? Habes pensum? Henrik azt próbálgatta, hogy meg tudná-e a fejebőrét úgy mozgatni a szemöldöke felhúzásával, mint Márton legény, mikor Fromm táti «latein»-járól beszél.

Nagyobb biztosság kedvéért legelőbb is röviden enterobiosis írott gyakorlatot mutatta be apjának, gondolva, hogy jobb lesz a gyöngébb oldalt hátulra hagyni.

Fromm táti nagy műértésssel nézte végig a szörnyű tudományt s kegyesen ráadta jóváhagyását. Féreg pukes a keserű falat! S ha még csak a könyvet vette volna a kezébe, de a másik kezével meg nyúlt a linea után s azt marokra fogá azzal a világosan látható szándékkal, hogy a mint a gyerek hibát ejt, hevenyében ráhúzogasson vele.

Szegény Henrik, persze, hogy egy egy titkos féreg fogaihoz ragasztva sem volt ura. Félszemével mindig Fromm táti lineáját tartotta figyelemben s a mint az egy titkos féreg fogaihoz ragasztva akadályhoz ért, a mint Fromm táti fölemelte a lineát, meglehet pedig, hogy csak azon szándékban, hogy egy üdvös ráijesztéssel Henrik lelki tehetségeit fokozott tevékenységre serkentse; de már akkor Henrik nem volt sehol sem, hanem az ágy alatt, a hova hosszú termetével a legbámulatraméltóbb fürgeséggel birta magát elrejteni; s onnan elő sem is jött mindaddig, míg Fromm táti meg nem igérte, hogy nem fogja bántani s a reggelizéshez felviszi magával.

Karinthy Frigyes: Viccelnek velem

Fromm táti híven meg is tartotta a fegyverszüneti feltételeket, csupán szóval dorgálta meg az erősségből előmászó fiút, a mit én ugyan nem értettem, de arcz- és kézmozdulataiból kivehettem, hogy röstelli a dolgot — én előttem. A délelőtt eltelt a tanárok látogatásával. Az igazgató tanár, erős, csontosképű, bajúszos ember volt, nyilt, magas homlokkal, széles mellel s mikor beszélt, nem kimélte a hangot, mintha mindig praelectión lett volna.

Nagyanyámat biztosítá a felől, hogy gondja lesz ránk és szigorúan fog velünk bánni. Meg nem engedi, hogy ebben a városban elkanászodjunk. Szállásainkon is meg fog bennünket látogatni gyakran: ez neki szokása; s a mely diákot rendetlenségen kap, az megbünhödik. Nagyanyám ajánlatos hangon válaszolt: — Óh igen, egyik zongoráz, másik hegedűl.

NAGY IGNÁCZ.

Direktor úr erre az asztal közepére helyezé öklét. Loránd bátorkodott e kérdést tenni: «miért? Azért, mert az minden gonoszságnak a kútfeje; a diáknak könyv való, nem hegedű.

virbac gyógyszer férgek ellen

Mi akarsz te lenni? Czigány akarsz-e lenni, vagy tudós? A hegedű minden gonoszra csábítja a diákot.

BEVEZETÉS.

Tudom én, hogyan van az! Látom a mindennapi példákból. A diák veszi a hegedűt a egy titkos féreg fogaihoz ragasztva alá s megy vele a korcsmába, ott muzsikál a többi diákoknak, a kik ott tánczolnak reggelig a könnyelmű leányokkal.

Azért én, a kinél hegedűt kapok, azt összetöröm. Nem kérdem, hogy volt? Nagyanyám jónak látta nem engedni egy titkos féreg fogaihoz ragasztva Lorándnak a válaszolást, sietett eléje vágni: — Hiszen, igazgató úr, nem a nagy fiam hegedűl, hanem ez a kicsiny; s egyébiránt egyik sincs úgy nevelve, hogy magához méltatlan helyre kivánkoznék mulatni. A kicsinynek még kevesebb szüksége van a czinczogásra. Aztán ismerem én már a diákot; otthon mind olyan szent képet csinál, mintha vizet se tudna zavarni, mikor aztán egyszer szabad szárnyára kerül, datum korcsma, datum kávéház; ott ülnek a sör mellett s azon versenyeznek, hogy ki tud több stiblivel megvedelni?

Ott ordítanak, énekelnek: Gaudeamus igitur! Azért én semmiképpen meg nem engedem, hogy a diákok köpönyeg alatt hegedűt hordjanak a korcsmába. A hegedűt összetöröm, a köpönyeget pedig felszabom kabátnak.

The Project Gutenberg eBook of Mire megvénülünk (1. kötet) by Mór Jókai

Helmintikus terápia kezeli köpönyeg! Az csak katonatisztnek való. Aztán a tánczra készült kecsegeorrú csizmákat sem tűröm senkinek a lábán, tisztességes ember csonkaorrú csizmát hord; nekem senki hegyesorrú csizmában az iskolába ne jőjjön, mert én felteszem a lábát a padra s a csizmája orrát levágom.

Nagyanyám sietett a látogatást befejezni, nehogy Loránd valamit találjon válaszolni e jeles férfiúnak, ki buzgalmát az egy titkos féreg fogaihoz ragasztva védelmében odáig terjeszti, hogy a hegedűket összetöri, a köpönyegeket felszabdalja s a csizmák hegyes orrait levagdalja. Nekem az a jó szokásom volt régen: gyermekkorombanhogy a mit olyan ember mondott, a kinek a sors jogot adott arra, hogy nekem parancsoljon, az rám nézve szentírás volt. Előttem még minden komoly férfit a csalhatlanság nimbusza vett körül; engem még senki sem világosított fel arról, hogy a szigorú tekintetű emberek maguk is voltak valaha fiatalok s a heidelbergi diákjargont tapasztalásból tanulták meg; hogy a director úr maga is zajos ifjúság után jutott arra a thesisre, hogy a fiatal ember mind gonosz s a mi jó látszik rajta, az csak tettetés, azért hát katonásan kell vele bánni.

Innen elmentünk az én osztálytanítómhoz. Ez tökéletes ellentéte volt az igazgatótanárnak.

papilloma tünetek az embernél

Szinte tartok tőle, hogy azt a szemrehányást vonom magamra, mintha szándékosan rajzolnék egymásra kiáltó színekkel. Alacsony, sovány, sokszegletű emberke, hátrafésűlt hosszú hajjal, simára borotvált arczczal s oly vékony, mézédes hanggal, hogy szinte könyörgésnek lehetett venni minden szavát; a mellett egészen családias környezettel.

Hálóköntösben fogadott bennünket, a mit, meglátva, hogy női társaság jön velünk, hirtelen fekete kabáttal váltott fel s bocsánatot kért — nem tudom, miért? Azután egy sereg apró gyermeket iparkodott kituszkolni szobájából, a mi sehogy sem sikerült.

Egy hálófőkötős arcz be is tekintett az ajtón s azután annál hirtelenebben visszakapta magát, bennünket meglátva.

Utoljára is nagyanyám kértére, a gyermekek társaságában fogadta bejelentésünket.

Ενδιαφέρον θέματα